Så skal der besluttes om fjernvarme


Har du besluttet dig for at skifte til fjernvarme, eller er du fortsat i tvivl og har spørgsmål om mulighederne og tidsplanen, så der god grund til at komme til Hvidovre Fjernvarmes orienteringsmøde 18. januar. Mødet holdes i Hvidovre Gymnasiums Aula, Blytækkerproten2, og man kan tilmedlde sig via kommunens hjemmeside.

     Du har også mulighed for at besøge deres hjemmeside www.hvidovrefjernvarme.dk og orientere dig. Her finder du også er tilmeldingsformular, som er nem at udfylde
  Her kan du bl.a. se ovenstående tegning, hvori forløbet er skitseret, og du finder også beregninger omkring økonomien. Heraf fremgår, at der frem til 28. februar 2023 foreligger et tilbud på en pakkeløsning for et almindeligt parcelhus på 64.995 kr. + moms. Heri er inkluderet en ny stikledning til fremføring af fjernvarmerør samt en ny fjervarmeunit og ny varmtvandsbeholder incl. montage.
  Man har også mulighed for selv af vælge leverandør og montør af den nye fjernvarmeunit. I dette tilfælde er tilslutningsprisen til fjernvarmeselskabet 20.000 kr. + moms.
  I vores overvejelser om at sige farvel til gasfyr/oliefyr og skifte til fjernvarme må indgå, om vi anser det for sandsynligt, at det fortsat bliver muligt at skaffe tilstrækkelige mængder naturgas. Og hvad bliver prisen? Og kan det nuværende rørsystem til naturgas forventes bibeholdt og vedligeholdt, såfremt antallet af naturgaskunder falder drastisk? Vi oplever allerede nu, at det mindre forbrug under forsyningskrisen fører til forhøjelser af fremføringsprisen.

 

Når en god alderdom skal sikres


Er man blevet pensionist, og samtidig grund- og husejer, kan inflationen med stigende leveomkostninger – ikke mindst til energi – være mærkbar. Gabet mellem indtægter og udgifter i hverdagen bliver simpelthen for stort med mange bekymringer til følge.
   Og hvad kan man som pensionist så gøre for at sikre sin alderdom i vante omgivelser? For energiafgifternes stigning er det nu muligt at tilmelde sig en ordning hos energiselskabet, hvorefter en god bid af de stigende udgifter kan udskydes en kort årrække, og den årlige rentetilskrivning er foreløbig anslået til 2 pct., men bliver sandsynligvis højere.
Har man friværdi i den faste ejendom – som det er tilfældet for mange ældre – kan det være en bedre løsning at lade sin ejendomsskat "indefryse" og i den forbindelse udsteder et pantebrev til kommunen, som betaler udgifterne ved pantebrevet. Renten på sådanne pantebreve er her i 2022 0,48 pct. og i 2023 1,48. Det er en meget lavere rente, end hvis man optager et almindeligt realkreditlån for at "spise mursten".
  Og i stedet for at betale ejendomsskatten er det måske bedre de kommende måneder at betale de godt nok høje energiafgifter, som man kan håbe på normaliseres over tid.
  Ønsker man at indefryse sine ejendomsskatter, så kontakt kommunen, så det evt. kan få virkning fra 1. sats i 2023. Vær opmærksom på, at kommunen i forvejen opererer med en slags "indefrysning" af ejendomsskat, nemlig nogle mindre stigningsbeløb for de seneste år, som man har skulle tage initiativ til evt. på indbetale.
  Med i overvejelserne vil mange ældre nok inddrage betænkeligheder ved, at en evt. arv til efterladte bliver reduceret ved lånoptagelse. Men mon ikke disse har forståelse for, at deres forældre har brug for tryghed.

Beskedent fremmøde til generalforsamlingen

Helle og Dan Sørensens hyggelige stuer var en fin ramme om årets generalforsamling. (Foto: Bent Hjarbo)

Helle og Dan Sørensens hyggelige stuer var en fin ramme om årets generalforsamling. (Foto: Bent Hjarbo)

Om forårssolen og havearbejde lokkede så meget, at generalforsamlingen i grundejerforeningen blev valgt fra, eller der blot er tale om udbredt tilfredshed med bestyrelsens arbejde er ikke til at vide. Men j hvert fald var fremmødet beskedent, da dirigent Preben Lisby introducerede dagsordenen.
  Der vil senere blive udsendt referat, men vi kan da fortælle, at alle valg til bestyrelsen var genvalg.

Husk nu kontingentbetaling

Ud over evt. kontingentrestance skal vi huske at indbetale 50 kr. i kontingent for 2022.. Det sker ved en bankoverførsel til konto 5342 7742113, og husk i den forbindelse af skrive dit vejnavn og nr., så kassereren kan identificre indbetaleren.

Få skattehjælp til bl.a. haveservice