Desværre - ingen vejfest i år

Ved generalforsamlingen i grundejerforeningen tidligere på året blev annonceret, at man ville forsøge at arrangere en vejfest 20. august.
   Men det er desværre ikke lykkedes den nedsatte arbejdsgruppe at finde frivillige som ville hjælpe med til at arrangere vejfesten, så derfor er den aflyst i år, oplyser formand Dan Sørensen.
   Du får således ikke mulighed for at mødes og snakke med naboer og evt. nye i området ved vejfesten,  men husk du selv har muligheder for at skabe kontakt ved uformelle træf og snak over hækken her i den dejlige sommertid.

Gem sommeren på sylteglas

Snart går sommeren på hæld, men du kan gemme de gode sommerminder på dine opbevaringshylder.
  Pluk og høst afgrøderne i haven og find syltetøjsglassene frem. Sylteprocessen er ganske nem, og i vintermånederne er det dejligt at smage sig tilbage til den rare sommertid.

Det er blevet svært med ejendomsskatten

Vi har tidligere på året modtaget ejendomsvurderinger gældende fra 1/1-2020 fulgt af en forklaring på mere end 20 sider om fremgangsmåder, beregningsmetoder samt konsekvenser.
   Generelt er det tale om en voldsom stigning i forhold til den hidtil gældende vurdering. For den samlede ejendomsvurdering er tale om cirka en fordobling og for grundværdibeløbene endnu mere.
      Og hvad er så konsekvensen? Ja, i 2022 og 2023 gælder, at ejendomsskatten ikke skal stige, og fra 2024 kommer ifølge planen lavere grundskyldspromille tilpasset de nye høje vurderinger. 
    Godt nok stilles i udsigt, at den opkrævede ejendomsskat i 2022 og 2023 ikke skal stige, men det  gælder ikke de beløb, som "automatisk" indefryses, idet Vurderingsstyrelsen har hævet den dækningsafgiftspligtige værdi for de to år i forhold til 2021, og det øger indfrysningsbeløbet. Du har sikkert modtaget nye skemaer med  angivelse af den kommunale ejendomsskat, hvoraf vurderingsbeløbene fremgår.
   Vanskeligere er det af finde frem til, hvor stort et belø'b man samlet har fået indefrosset i årenes løb, men forhåbetlig vil en sådan oversigt dukke op.
   Denne "tvungne" indefrysning af grundskyld må ikke forveksler med den  eksistende mulighed for at folkepensionister/efterelønsmodtagere kan ”indefryse” ejendomsskat. Hele beløbet - incl. det utomatsik 8ndefrosne - kan konverteres til gæld ,mod at kommunen får pant-sikkerhed i ejendommen. Her er forudsætningen, at den kommunale pant og eksisterende panthæftelser ikke overstiger 60 pct. af den offentlige vurdering,
   Ønsker man at afregne den  automatisk indefrosset selve stigningen i ejendomsskat, skal selv kontakte kommunen.

Rebæk Bodega er kommet til ære og værdighed igen.

Rebæk Bodega i nye klæder

Så er der mulighed for en god spise- og hyggeoplevelse i nærområdet.
  Den gamle "Rebæk Bodega " er genåbnet som "Rebæk Brasserie & Bar".
   Bag projektet står Keung Yao, kendt fra ”Halvleg” i Frihedens Idrætscenter, og to medarbejdere.
   Via nedernstående link kan du finde mere information om stedet, bl.a. åbningstider og menu-muligheder. På Facebook finder du ligeledes en række serviceoplysninger,

Rebæk

 

Helle og Dan Sørensens hyggelige stuer var en fin ramme om årets generalforsamling. (Foto: Bent Hjarbo)

Beskedent fremmøde til generalforsamlingen

Om forårssolen og havearbejde lokkede så meget, at generalforsamlingen i grundejerforeningen blev valgt fra, eller der blot er tale om udbredt tilfredshed med bestyrelsens arbejde er ikke til at vide. Men j hvert fald var fremmødet beskedent, da dirigent Preben Lisby introducerede dagsordenen.
  Der vil senere blive udsendt referat, men vi kan da fortælle, at alle valg til bestyrelsen var genvalg.

Husk nu kontingentbetaling

Ud over evt. kontingentrestance skal vi huske at indbetale 50 kr. i kontingent for 2022.. Det sker ved en bankoverførsel til konto 5342 7742113, og husk i den forbindelse af skrive dit vejnavn og nr., så kassereren kan identificre indbetaleren.

Trist at enkelt hundeejeres ligegyldighed efterlader dette generelle indtryk.

Så dyr bliver ekstra affaldstransport

Hvidovre Kommune har offentliggjort, hvad det vil koste, hvis man som grundejer ikke lever op til de afstandskrav for transport af affaldsbeholdere, som kommunen egenrådigt har besluttet som gældende fra 1. januar 2022. Tillægsgebyrerne gælder for gangafstande ud over 5 meter (se ovenfor).
    Skal dine beholdere for disse fire affaldstyper transporteres 5-10 meter, koster det således årligt 4.000 kr. ekstra oven i de ca. 4.500 kr. som er ”normalprisen”. Det svarer til mellem 40-60 kr. mere for hver beholdertømning, og så er den ekstra arbejdsindsats vist også betalt!
   Og det løber helt løbsk, hvis gangafstanden er mellem 25-30 meter. Her er tillægsgebyret ca. 9.500 kr.
   Tilmelding til afhentning med ekstra afstand skal ske til kommunens Vej- og Parkafdeling, der så vil foretage en visitering af de specifikke forhold. Og lur os, om ikke renovationsarbejderne også har fået udleveret måleremedier til dokumentere, hvis borgerne ikke overholder de rigide krav .  

Rebæk Søpark forbliver grøn

I Hvidovre Kommunes budgetoversigt for 2022 er afsat en ramme på 4 mio. kr. til et projekt til etablering af et klubhus til Rebæk Idrætsforening (Rebæk If) med tilknyttede offentlige toiletter i Rebæk Søpark. Projektet skal forelægges til politisk beslutning i første halvår af 2022.
    Planerne om boligbebyggelse på arealet må hermed være lagt i graven, idet kommunens største politiske parti med borgmester Helle Adelborg i spidsen kort før kommunalvalget alligevel ikke kunne gå ind for sin egen ide, efter at støttepartier også havde sagt fra.
  Rebæk Idrætsforening har et åbenlyst behov for et klubhus, og det vil blive et stort aktiv for fastholdelse af det lokale idrætsliv her i Hvidovre Nord, ikke mindst for de unge. Og behovet for offentlige toiletfaciliteter er også åbenlyst i et rekreativt område, der tiltrækker mange.  Og flere må forventes at komme til i fremtiden i takt med at fritidsaktiviteterne øges.
  Knasterne på vejen bliver at komme overens om, hvor klubhus/offentlige toiletter skal placeres i forhold til adgangsmuligheder, og nogle grundejere tæt på området vil måske frygte for øget trafik og parkeringsgener.
  Men forhåbentlig lykkes det at få enderne til at nå sammen, så projektet kan sættes i værk. Det vil i høj grad kunne gavne og højne områdets identitet og borgernes velfærd. Og det kan heldigvis ske på en måde, at områdets grønne image bevares.

Om kontingentbetaling

Trods corona fungerer grundejerforeningens bestyrelse forsat, og vi skal huske den årlige indbetaling af kontingent på 50 kr. Og tjek lige, om du har fået betalt både i 2020 og i år. 2020-regnskabet afslører, at nogle har glemt det.

Betaling foretages nemmest ved en bankoverførsel til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, 5342 7742113, og husk at anføre vejnavn og nr.

Alternativt kan du aflevere 50 kr./år (lige penge) kontant hos kassereren, Kirkebroen 74.

Kender du den lokale idrætsforening

Du kender sikkert Hvidovres store idrætsforeninger og anlæg til med bl.a. fodbold, is-sport, håndbold, svømning og badminton i andre områder af kommunen.
  Her i vores områder lever en lille forening en mere anonym tilværelse med beskedne faciliteter. Det er Rebæk Idrætsforening, som udfolder sig med fodbold på ikke helt optimale baner i Rebæk Søpark, men som alligevel har formået at skabe et levende klubliv.
Det kan du læse meget mere om på klubben hjemmeside eller facebookopslag.
Hjemmeside: www.rebaekif.dk

Nyheder fra SGH

 

Læs mere i SGH nyhedsbreve i links herunder, hvoraf også fremgår de emner, som SGH drøfter  med kommunen:

https://www.sgh.nu/2020/09/sgh-nyhedsbrev-12-aargang-nr-7/

https://www.sgh.nu/2020/12/sgh-nyhedsbrev-12-aargang-nr-8/

https://www.sgh.nu/2021/05/sgh-nyhedsbrev-13-aargang-nr-1/

Stor stigning i affaldsudgifter

Af kommunens forslag til 2021-budget fremgår, at borgerne skal grave dybere i lommerne for at få bortskaffet og behandlet affald. Du kan se de nye takster under Skatter og afgifter ved at klikke på "MERE" i menuen øverst.
   Her ses, at udgiften ialt for en normalparcel med afhentning af haveaffald bliver 4.530 kr. mod 3.792 kr. i 2020 - altså en stigning på 738 kr., altså næsten 20 pct.! De største stigninger rammer haveaffald og genbrug, og helt uforståeligt sættes administrationstaksten op til 410 kr. fra 292 kr.
  Eneste valgfri affaldspost er haveaffald, der afhentes ca. 20 gange årlig. Det vil i 2021 koste 720 kr. - altså ca. 35 kr. pr. tømning, hvis man afleverer hver gang.

FÅ SMS-besked om tømmedage
Tilmeld jer gerne til SMS-ordningerne for at få direkte besked om tømmedage. Tilmelding https://hvidovre.dk/Borger/miljoe-og-affald/Affald-og-genbrug/App-og-besked-service.

   

Husk at anmelde uønskede gæster

Hvidovre Kommunes fagfolk på området fortæller om øget rottdeaktivitet og opfordrer til, at alle indberetter tilstedeværelse af rotter.

https://hvidovre.dk/Borger/miljoe-og-affald/Skadedyr-og-nyttedyr

Noget at forære bort - eller efterlyse

 

 

Husk at du i undermenuen "MERE" efterfulgt af  "Naboomsorg" har mulighed for at offentliggøre, hvis du har effekter at forære bort, eller efterlyse ting, du mangler.

Vand til bad og personlig hygiejne står for næsten halvdelen af vores samlede vandforbrug.

Stor prisstigning på vand og afledning af samme

Kommunen har godkendt det prisforslag, som forsyningsselskabet HOFOR har udarbejdet for 2020, og det indebærer en stigning på ca. 20 procent i forhold til 2019-prisen. Fra 1. januar 2020 er prisen 63,85 kr. pr kubikmeter (1.000 liter), hvor vi i 2019 betalte 52,20 kr.
Der er stor variation i vandsforbruget afhængig af antal personer i husstanden, men en tommelfingerregel er ca. 40 kubikmeter pr. person pr. år, altså 40.000 liter svarende til ca. 110 liter pr. dag. Mest vand går til bade og hygiejne (40 pct.) og toiletskyl (15 pct.). Altså er der også her spareforanstaltninger batter mest (korte bade, vandsparetoiletter m.v.).
For en husstand med 2 personer vil forbruget typisk være 80 kubikmeter årligt, hvilket giver en udgift på ca. 5.000 kr.

Under menupunktet "Ejendomsskatter og afgifter" kan du se prisudvilkingen over de seneste år.

Så kan man atter se byggesagsarkivet

Efter en periode uden adgang til at se ens egen, eller naboers, byggesager har Hvidovre Kommune genetableret adgangen til byggesagsarkivet. Det kan man gøre hjemmefra foran computeren på nedenstående link (https:public.filarkiv.dk/167)

Byggesagsarkiv

Man skal benytte NEM-id for at få adgang. Hefter kan man finde frem til de ønskede ejendomme ved at indtaste adressen. Nogle sager for den enkelte ejendom kan være låst (markeret med en rød hængelås), idet de indeholder personfølsomme oplyxninger omkring klager og indsigelser.

Er træet blevet for højt med risiko for stormfald, er der hjælp at hente fra kyndige folk.

Få skattehjælp til bl.a. haveservice

Regeringen rumler med planer om at afskaffe skattefradraget for serviceydelser efter 2020. Denne ordning betyder, at der er mulighed for at få skatterabat, når man hyrer et moms- og CVR-registreret firma til f.eks. vinduespudsning og havearbejde, herunder træbeskæring. For 2019 kan ægtefæller hver fratrække 6.100 kr. og for 2020 6.200 kr. De betyder en skattebesparelse på ca. 1.800 kr. Der er mulighed for at fratrække regningen incl moms, men materialer kan ikke medregnes. Så har du brug for at få lidt skik på havens træer, og ikke selv kan overskue arbejdet, er der altså en mulighed for at rekvirere professionel hjælp. Der er mange tilbud, bl.a. en gartner fra Brøndby, som gerne giver tilbud på opgaver og også tilbyder snerydning og saltning. Er du interesseret i kontakt, så skriv til sve37@mail.dk

Om tryghed i hjemmet

TrygFonden og  Realdania har i samarbejde med Bolius og Det kriminalpræventive Råd iværksat en kampagne, der har til formål at sænke antallet af indbrud i vores boliger markant under titlen "Bo trygt!". De tilbyder bl.a., at en ambassadør kommer til grundejerforeningen generalforsamling og giver gode råd og tips. Man kan læse mere om tilbuddet i nedenstående link:

Tips og råd Bo trygt

 

Hunde er dejlige, men ikke efterladenskaberne ...

Færdes man rundt i grundejerforeningens område, herunder på fortove, hænder det ikke så sjældent, at man i bedste fald observerer - og i værste fald træder i - hundeafføring. Den pynter absolut ikke på fliserne, og det er heller ikke så delikat at skulle rengøre fodtøjet efter nærkontakt med en velvoksen klat.

Derfor en venlig henstilling til hundeejerne om straks at fjerne, hvad de dejlige hunde måtte aflevere uden for egen matrikel - det er også godt naboskab!