Lille kreds til rolig generalforsamling

At arbejdet i grundejerforeningens bestyrelse forløber tilfredsstillende og ikke giver anledning til medlemsdebat blev dokumenteret ved den årlige generalforsamling 19. marts hos formand Dan Sørensen. Han kunne berette om et roligt år uden større problemer i området. Han så frem til, at der kommer mere konkret frem om fjervarmeudbygning, og der var også en henstilling om – hvis muligt – at parkere biler på egen grund, så kommunal fejning og snerydning ikke besværliggøres. Og så kom Dan Sørensen med en kraftig opfordring til, at frivillige melder sig til at arrangere en vejfest foreløbig datosat til 31. august. Alle valg var genvalg, og så kunne dirigent Preben Lisby afslutte generalsamlingen i Dan og Helle Sørensen hyggelige hjem. Der lander snart et skriftligt referat i de enkelte grundejeres postkasser. (Fotos: Bent Hjarbo).

 

Skatten på grund og bolig


De nylig udsendte foreløbige ejendoms- og grundværdivurderingen får betydning for skattebetalingen i 2024.
   Administrativt betyder det at hele boligskatte-opkrævningen samles i staten. Vi har hidtil betalt ejendomsværdiskatten via årsopgørelsen fra SKAT, og det samme vil ske med grundskylden fra 2024. Det vil fremgå af forskudsopgørelsen fra SKAT som udsendie medio november. At vi således betaler grundskylden løbende via skattetræk betyder alt andet lige et mindre nettobeløb ved udbetaling af løn og pension.

  Vi slipper dog ikke for halvårlige opkrævning fra kommunen, idetvi skal betale de sædvanlige renovationstakster.


Nedsat grundskyldspromille
De voldsomme stigninger i grundværdien vil for de fleste ikke betyde øget skattebetaling. Idet den såkaldte grundskyldspromille i nedsat i de fleste kommuner. For Hvidovre er den således 0,65 mod 29,7 hidtil.
    Hvis den nye grundværdivurdering således er ansat til 4.500.000 kr. gives der et ”forsigtigheds-nedslag” på 20 pct., altså 900.000 kr., således at 2024- grundværdiskatten beregnes som 3.600.000 x 6,5 promille, altså 23.400 kr. Du kan selv lave et regnestykke og så sammenligne din opkrævning fra kommunen på den rene grundskyld i 2023.
   Ejendomsværdiskatten er lidt vanskeligere at beregne, idet der er forskellige nedslag for ejertid og evt. pensionist-status. Men helt generelt lover skatteministeren, at ingen i 2024 får større stigninger.


Pensionister kan forsat indefryse

Pensionister kan låne til deres grundskyld. Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

     
Fra 1,5 til 11,1 millioner kroner


I grundejerforeningen område er der naturligvis forskelle i grund- og husstørrelser

og  alder og kvalitet af sidstnævnte. Området har en enkelt ubebygget grund, som ved den foreløbige vurdering for 2022 er ansat til1.504.000 kr. i ejendomsværdi. I den høje ende af skalaen finder vi et relativt nybygget hus, hvis ejendomsvædi er ansat til 11.162.000 kr.

                       

 

 

Klubhus til Rebæk IF
og offentlige toiletter

Der er afsat 5 mio. kr. kommunens i budget 2023 til etablering af klubhus til Rebæk IF samt offentlige toiletter. Administrationen har nu i samarbejde med Rebæk IF og en ekstern rådgiver udarbejdet skitser med tilhørende budgetoverslag.
  Projektet er dyrere end det afsatte budget og foreslås derfor opdelt i to etaper, hvor etape 1 er estimeret til 6,8 mio. kr. og indeholder omklædning, offentlige toiletter samt håndtering af lokalplanskrav til beplantning og parkeringspladser samt indeks. Etape 2 er estimeret til 3,2 mio. kr. og indeholder et samlingssted samt depot til opbevaring.
  Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse godkende en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. hvilket giver en samlet anlægsbevilling på 6,8 til projektering og udførelse af etape 1.
   Godkender kommunen den fremlagte skitse for byggeriet, forventes det igangsat ved årsskiftet, og ibrugtagningen kan så forventes  midt i 2024. Placeringen ses på tegningen herunder, altså hjørnet Avedøre Havnevej/kløverprisvej med indkørsel fra sidstnævnte, og de offentlige toiletter placeres i bygningens østlige ende (se nederste tegning)

Når en god alderdom skal sikres


Er man blevet pensionist, og samtidig grund- og husejer, kan inflationen med stigende leveomkostninger – ikke mindst til energi – være mærkbar. Gabet mellem indtægter og udgifter i hverdagen bliver simpelthen for stort med mange bekymringer til følge.
   Og hvad kan man som pensionist så gøre for at sikre sin alderdom i vante omgivelser? For energiafgifternes stigning er det nu muligt at tilmelde sig en ordning hos energiselskabet, hvorefter en god bid af de stigende udgifter kan udskydes en kort årrække, og den årlige rentetilskrivning er foreløbig anslået til 2 pct., men bliver sandsynligvis højere.
Har man friværdi i den faste ejendom – som det er tilfældet for mange ældre – kan det være en bedre løsning at lade sin ejendomsskat "indefryse" og i den forbindelse udsteder et pantebrev til kommunen, som betaler udgifterne ved pantebrevet. Renten på sådanne pantebreve er her i 2022 0,48 pct. og i 2023 1,48. Det er en meget lavere rente, end hvis man optager et almindeligt realkreditlån for at "spise mursten".
  Og i stedet for at betale ejendomsskatten er det måske bedre de kommende måneder at betale de godt nok høje energiafgifter, som man kan håbe på normaliseres over tid.
  Ønsker man at indefryse sine ejendomsskatter, så kontakt kommunen, så det evt. kan få virkning fra 1. sats i 2023. Vær opmærksom på, at kommunen i forvejen opererer med en slags "indefrysning" af ejendomsskat, nemlig nogle mindre stigningsbeløb for de seneste år, som man har skulle tage initiativ til evt. på indbetale.
  Med i overvejelserne vil mange ældre nok inddrage betænkeligheder ved, at en evt. arv til efterladte bliver reduceret ved lånoptagelse. Men mon ikke disse har forståelse for, at deres forældre har brug for tryghed.