Disse love er vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling den 26. marts 1944 med ændringer i marts 1953, 1960, 1977, 1991, 1993, 1995, 1999 og 2011.

 

Foreningens navn er "Svanemosen".
                                                                  § 2
Foreningens hjemsted er Hvidovre, under hvis jurisdiktion den i enhver henseende hører.
                                                                  § 3
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, samt at træffe bestemmelser om foranstaltninger på arealet.
                                                                   § 4
Alle ejere af grunde, der er udstykket fra matr. nr. 6 c og 6 ak, Hvidovre, er i henhold til skøder forpligtet til at være medlemmer af foreningen. Medlemmerne kan ikke udtræde af foreningen uden ved salg at deres grund. Samtlige grunde er ved tinglyst deklaration belagt med villaservitut.
Ved oprettelse af erhvervsvirksomhed eller udsalg på grunden kræves skriftlig tilladelse af bestyrelsen. Denne tilladelse kan kun forventes givet, når det skønnes, at grunden vil beholde sin karakter af villagrund.                                                                    

                                                                    § 5
Hvert medlem betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Dette beløb skal anvendes til foreningens administrationskasse.
Kontingentet skal betales rettidigt til foreningens konto.
Kontingentet kan til enhver tid forandres med almindeligt stemmeflertal af en generalforsamling. Restancetiden må ikke overstige 2 måneder. Restanten er forpligtet til skadesløs at godtgøre foreningen alle de med inddrivningen forbundne udgifter.
                                                                   § 6
Udtrædende medlemmer har intet krav på det af ham erlagte kontingent eller nogen andel i foreningens formue.
                                                                   § 7
Ud til veje må ikke hegnes med pigtråd eller andet for de passerende generende materiale. Foreningens medlemmer er forpligtet til at luge og renholde fortovet.
Eftersyn foretages efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Fortove og tilstødende bevoksning, der ikke findes at overholde gældende bestemmelser, vil blive påtalt over for grundejeren. Følges påtalen ikke af grundejeren, kan bestyrelsen foranledige fortov og bevoksning renset/tilpasset på ejerens regning.
Hække og bevoksning må ikke række længere ud mod fortovet end der er uhindret passage.
Ønsker et medlem på sin grund at anbringe lysthuse, skure eller lignende, må disse ikke genere naboernes interesser.
Der vælges på generalforsamlingen et medlem uden for bestyrelsen til, sammen med denne, at foretage eftersyn.
                                                                   § 8
Forsåvidt noget medlem holder husdyr, må der ved forsvarligt hegn drages omsorg for, at disse ikke volder andre medlemmer ulemper.
                                                                   § 9

Ethvert medlem er pligtig til uden videre erklæring fra hans side at respektere foreningens love, som de nu vedtages eller på lovlig måde måtte blive ændret, og er pligtig til at udrede de bidrag, som foreningen påligner sine medlemmer. Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for kontingentet, ligesom medlemmerne ikke har noget solidarisk ansvar i anledning af køb af grundene eller disses fremtidige bebyggelse.
                                                                 § 10
Foreningens interesser varatages af generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen.
                                                                 § 11
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, der alene kan give og forandre love. Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. På den gives oplysning om foreningens virksomhed, regnskabet fremlægges til godkendelse, ligesom der foretages valg af bestyrelse for de efter tur fratrædende.
Ordinær generalforsamling indvarsles skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel.
Indvarslingen må foruden dagsorden indeholde oplysning om de forslag, der skal til behandling og afgørelse på generalforsamlingen. Forslagsstillerne er pligtig til at møde på generalforsamlingen.
Medlemmerne legitimerer sig på generalforsamlingen ved forevisning af gyldig kontingent kvittering. De, der møder med fuldmagt på generalforsamlingen, kan ikke modtage nogen tillidsposter. Ingen kan afgive mere end een stemme, uanset hvor mange grunde han har.
Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, indgives skriftligt til foreningens formand senest den 15. februar.
Generalforsamlingen vælger efter bestyrelsens forslag en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagens behandling og stemmeafgivning.
På generalforsamlingen afgøres alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal af de mødende, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Lovændringer og større beslutninger skal dog vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer. De på generalforsamlingen tagne beslutninger indføres i foreningens protokol og underskrives af sekretæren og formanden. Denne indførelse er da fuldt bevisende.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten på en generalforsamling eller af bestyrelsen, eller på forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne.
                                                              § 12
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen tillige med 2 bestyrelsessuppleanter.
På hver ordinær generalforsamling afgår henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer, således afgår formanden, sekretæren og et bestyrelsesmedlem, samt den ene suppleant på den ene ordinære generalforsamling, de øvrige på den næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan genvælges.
Formandens og kassererens hverv kan bestrides af samme medlem, og i så fald vælges tillige en næstformand, som afgår på hver ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender. Bestyrelsesmøde holdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Protokollen over forhandlingerne føres af sekretæren, underskrives og oplæses af denne ved næste mødes begyndelse. Står stemmerne lige, afgør formanden sagen.
Foreningens midler indsættes på en bankkonto, som administreres af foreningens kasserer.
Foreningen afholder udgifter til bestyrelsesmøder.
                                                             § 13
På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer, hvoraf der skiftevis afgår 1 hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og talmæssigt og skal forvisse sig om, at de i regnskaberne opførte aktiver er til stede. Revisorerne skal af og til i regnskabsårets forløb, samt på bestyrelsens forlangende, efterse kassebog og kontrollere kassebeholdningen og bankbog.
                                                            § 14
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 15. februar og skal af disse være revideret så betids, at en ekstrakt af det med revisorernes påtegning kan være udsendt til samtlige medlemmer i marts.
                                                           § 15
Er et medlem utilfreds med den af bestyrelses trufne beslutning, kan medlemmet forlange sagen forelagt for den første ordinære generalforsamling, der afgør sagen. Klager og andre forhold, foreningen vedrørende, skal indgives skriftligt til foreningens formand.

Del siden